User Profile

Lynsey Lynsey

Degrees

One Verandah trong khi đó, chủ trương ra phố là chuyển trung tâm hành chính về quận 2, yếu tố này sẽ mang tới làn sóng di chuyển nơi tại của một bộ phận lớn mạnh dân cư, tăng nhu cầu thuê chủ ở quận 2. Đầu tư ngắn hạn ở dự án nhà phố One Verandah

click xem them